RIBAR.com.mk

RIBAR.com.mk

Администратор

URL на вебсајтот: http://www.ribar.com.mk
Четврток, 25 Февруари 2016 08:58

Паљурци

На југот од Македонија, поточно на р.Луда Мара, на 3,5km возводно од Богданци, изградена e земјано-насипна брана. Браната е лоцирана на 41о12’N и 22о37’E, возводно за 9 km од влив на р.Луда Мара во р.Вардар, при што е оформена акумулација позната како Акумулација Паљурци. Висината на браната изнесува 21,1m, а должината при круната изнесува 386m. Акумулацијата има должина од 1,2km, а нејзината најголема широчина достигнува и до 650m. Езерото при кота од 124,80masl зафаќа површина од 0,33km2, и има вкупна зафатнина од 2,90*106m3. Оваа акумулација формира акумулационен простор, со корисен волумен од 2,80*106m3, кој овозможува преку систем за наводнување обезбедување на вода за наводнување на дел од полето околу и низводно од Богданци.

Вид на риба

Минимална големина

Крап 40 см

Белвица (плашица) 12 см

Клен 30 см

Црвеноперка 20 см

Писа 20 см

Лињак 25 см

Костреш 20 см

Сом 70 см

Рибата се мери од врвот на муцунката до крајот на опашната перка, кога перката е нормално отворена.

Сите уловени риби под определената големина, потребно е внимателно да се откачат од јадицата, неоштетени и во жива состојба да се вратат во водата.

За останатите видови риби кои, кои не се наведени во табелата, кои се помалку значајни од аспект на рекреативен риболов, видови на риби кои ги има во поголема количина во риболовната вода или се во групата на непожелни видови риби, не се предвидува заштитна мерка “најмала дозволена големина под која несмеат да се ловат”, што значи дека може да

се ловат на сите големини.

Период на забрана за риболов на определени видови на риби.

Крап Од 05 мај до 15 јуни

Клен Од 05 мај до 1 јуни

Лињак посебен третман зависно од усовите

Попадика Од 05 мај до 1 јуни

Црвеноперка Од 05 мај до 1 јуни

Костреш Од 01 април до 30 април

Писа Од 05 мај до 1 јуни

Сом Од 01 март до 15 мај

Сите случајно уловени примероци од наведените видови, во периодот на забрана мора во жива состојба и неоштетени да се вратат во риболовната вода.

Забрането е секакво изнесување на рибите за кои е определена забрана, нивно убивање, како и ставање во секакови или чуварки за чување риба.

На акумулацијата Паљурци како „природно плодиште” се определува делот од вливот на Луда Мара во акумулацијата па 500 м од едната и 500 м од другата страна кон браната. На тој дел се воведува целосна забрана на рекреативен риболов.

Дозволениот дневен улов по видови на риби се ограничува на:

Максимална дозволена количина на дневен улов на риба, за рекреативната зона „акумулација Паљурци“ е вкупно до 3 кг. Тоа значи дека доколку риболовецот во уловот има разни видови на риба, вкупната количина на улов по рекреативен риболовец, на ден не смее да биде поголема од 3 кг, а воедно и не смее да бидат надминати макималните ограничувања за бројот на уловени единки по видови.

Во вкупната количина до 3 кг. влегуваат и сите останати видови на риби кои досигнуваат помали должини (белвица, и др.).

За видовите “сребрен карас” и “сончаница” нема никакво ограничување и може да се лови во сите должини и во неограничени количини.

Во дозволен риболовен прибор за рекреативен риболов спаѓаат: риболовни трски, риболовни машинки (орши) и разни видови на природни и вештачки мамки.

Во дозволена риболовна опрена припаѓа и пловен објект-чамец, со или без мотор.

При вршењето рекреативен риболов на рекреативната зона „акумулација Паљурци“, на сите видови риби, дозволена е употреба на максимум две риболовни трски со по три јадици на трска или максимум три риболовни трски со по една јадица на трска, со или без машинка (орша) и употреба на сите видови природни и вештачки мамки.

Дозволена е употреба на пловно средство при вршењето на рекреативен риболов на акумулацијата Паљурци.

Четврток, 25 Февруари 2016 08:56

Липковско езеро

Акумулацијата „Липково“ се наоѓа во североисточниот дел на Македонија, во Кумановско – Прешевска котлина, во подножјето на Скопска Црна Гора. Акумулацијата е створена со изградба на брана на Липковска река, која е притока на Кумановска река и реката Пчиња. Основна намена на Хидроакумулацијата „Липково“ е наводнување на Кумановско поле и водоснабдување на градот Куманово и околината. Акумулацијата има должина од 1,5km, а нејзината најголема широчина достигнува и до 180m. Езерото зафаќа површина од 0,40km2, и има вкупна зафатнина од 2,25*106m3. Оваа акумулација формира акумулационен простор, со корисен волумен од 1,75*106m3, кој овозможува заедно со возводната акумулација Глажња, преку Хидросистемот Липково постојан протек на вода за градот Куманово и индустријата. Двете акумулации целосно го регулираат прашањето за режимот на израмнувањето и користењето на водите од р.Липковска. Водите од езерото се користат за наводнување и за производство на ел.енергија

Вид на риба Големина под која не смеат да се ловат

Пастрмка 40 см

Крап 40 см

Клен 30 см

Скобуст 25 см

Црна мрена 20 см

Попадика 20 см

Црвеноперка 20 см

Писа 20 см

Лињак 25 см

Јагула 60 см

Рибата се мери од врвот на муцунката до крајот на опашната перка, кога перката е нормално отворена.

Сите уловени риби под определената големина, потребно е внимателно да се откачат од јадицата, неоштетени и во жива состојба да се вратат во водата.

За останатите видови риби кои, кои не се наведени во табелата, кои се помалку значајни од аспект на рекреативен риболов, видови на риби кои ги има во поголема количина во риболовната вода или се во групата на непожелни видови риби, не се предвидува заштитна мерка „најмала дозволена големина под која несмеат да се ловат”, што значи дека може да се ловат на сите големини.

Се забранува лов на риби во определен временски период, и тоа:

Вид на риба Период на забрана

Пастрмка Од 01. октомври до 28/29. февруари наредната година

Скобуст Од 15. април до 15. мај

Попадика Од 05 мај до 15 јуни

Клен Од 05 мај до 15 јуни

Крап Од 05 мај до 15 јуни

Црвенопрка Од 05 мај до 15 јуни

Црна мрена Од 15 мај до 15 јуни

Лињак Трајна забрана

Покрај забраната за риболов за време на мрестењето, а заради поголема заштита и зголемување на популацијата, не е дозволен риболов на пастрмка во деновите од понеделник до четврток, (со исклучок на државните празници).

Сите случајно уловени примероци од наведените видови, во периодот на забрана мора во жива состојба и неоштетени да се вратат во риболовната вода.

Забрането е секакво изнесување на рибите за кои е определена забрана, нивно убивање, како и ставање во сакови или чуварки за чување риба.

Дозволен дневен улов по видови на риби

Максимална дозволена количина на дневен улов на риба, за рекреативната зона „акумулација Липково“ е вкупно до 3 кг. Тоа значи дека доколку риболовецот во уловот има разни видови на риба, вкупната количина на улов по рекреативен риболовец, на ден не смее да биде поголема од 3 кг, а воедно и не смее да бидат надминати максималните ограничувања за бројот на уловени единки по видови.

Во вкупната количина до 3 кг. влегуваат и сите останати видови на риби кои досигнуваат помали должини (белвица и др.).

За видот „сончаница” нема никакво ограничување и може да се лови во сите должуни и во неограничени количини.

Во дозволен риболовен прибор за рекреативен риболов спаѓаат: риболовни трски, риболовни машинки (орши) и разни видови на природни и вештачки мамки.

При вршењето рекреативен риболов на пастрмка може да се употребува само една риболовна трска, со или без машинка (орша) и задолжителна упореба на вештачки мамки. Дозволена е употреба на следните вештачки мамки: еден блинкер со една јадица (трокрака, двокрака или еднокрака) или еден воблер кој може да има до две јадици (трокраки, двокраки или еднокраки) или три вештачки мушички кои можат да имаат еднокраки јадици.

При вршењето рекреативен риболов на останатите видови риби, дозволена е употреба на максимум две риболовни трски со по три јадици на трска или максимум три риболовни трски со по една јадица на трска, со или без машинка (орша) и употреба на сите видови природни и вештачки мамки.

Не е дозволено употреба на бели црви за мамци. При рекреативниот риболов не се дозволува фрлање во водата било каква храна за примамување на рибите.

Не се дозволува употреба на пловно средство при вршењето на рекреативен риболов.

Четврток, 25 Февруари 2016 08:52

Калиманци

Акумулацијата Калиманци се наоѓа на реката Брегалница на 20 км спротивводно од Кочани. Изградена е и пуштена во експлоатација во текот на 1969 година, а е со должина од 14 км. и ширина од 3 км. Акумулацијата опфаќа површина од 423 ха. со максимална длабочина од околу 80м. Максималната кота е на 519.5 м.н.в. со вкупен волумен на акумулацијата од 127 милиони м3 вода и корисен волумен од 120 милиони м3 вода. Оваа акумулација е дел од хидросистемот Брегалница, чија главна цел е да акумулира вода за наводнување.

Големина на риби по видови под која не смеат да се ловат

Крап нативен 35см

Крап рибничарски 35см

Сом 50см

Црвеноперка 20см

Костреш 20см

Клен 25см

Скобуст 25см

Сончарка - Нема ограничување

За алохтоната риба сончарка не постои минимална мерка под која што таа не смее да се лови со цел да се намали нејзината популација и да се стави под контрола нејзиниот развој во акумулацијата Калиманци.

Се забранува ловење на одредени видови на риба во акумулацијата Калиманци:

- крап од 01. Април до 30. Јуни

- клен од 01. Мај до 31. Мај

- скобуст од 01. Април до 31. Мај

- црвеноперка од 01. Април до 31. Мај

- сом од 01. Април до 30. Јуни

За рекреативен риболов се дозволува:

Две риболовни трски со по три јадици на трска или три риболовни трски со по една јадица (со или без машинка).

Дозволениот дневен улов изнесува крап до 2 примероци, клен и скобуст до 3 кг, останатите видови на риба до 3 кг, а сончарката неограничено.

Четврток, 25 Февруари 2016 08:49

Турија

Акумулацијата ,,Турија,, се наоѓа во сливот на реката Турија 4 км. узводно од селото Добрашинци и 16 км. северно од градот Струмица. Изградена е во периодот од 1968 - 1971 година, а пуштена е во експлоатација во 1973 година. Наменета е за: водоснабдување на градот Струмица и индустријата, наводнување на дел од Струмичкото Поле со површина од 10.050 ха. За наводнување од акумулацијата годишно се испорачуваат од 3 до 18 милиони м3 годишно, а воедно и за добивање на хидроенергија со двонаменско користење на водата или, во случај на појава на прелив на водата. Со акумулацијата ,,Турија,, со бруто запремнина од 50.35 милиони м 3 вода се овозможува повеќегодишно израмнување на билансот на водите на реката Турија. Максимална кота е на 391.0 м.н.в. со вкупен волумен на акумулацијата од 50.35 милиони м 3 вода и корисен волумен од 47.85 милиони м3 вода. Акумулацијата опфаќа површина од 180 ха. со максимална длабочина од 54 м. Ова подрачје е со влијание на субмедитеранската клима од Егејското Море со поголемо или помало вкрстосување со континентална клима, со долги топли лета и високи среднодневни температури, намалено годишно количество на врнежи, засилена аридност, менлив плувиометриски режим и намалена зимска температура. Просечна годишна температура на воздухот е 13.1°С, со највисоки просечни месечни температури во јули од 23.9°С и најниски просечни месечни температури во јануари од 1.7°С. Просечно годишно водениот талог за ова подрачје изнесува 604 мм. со максимум во есен и во пролет (април-мај), додека долготрајните суши (над еден месец) се ретка појава (2%).

Големина на риби по видови под која не смеат да се ловат

Крап нативен 35см

Сом 50см

Црвеноперка 20см

Плашица 11см

Костреш 20см

Клен 25см

Мрена речна 30см

Карас

Сончарка

За алохтоните риби карас и сончарка предлагаме да не постојат минимални мерки под кои што тие не смеат да се ловат за да се намали нивната популација и да се стави под контрола нивниот развој во акумулацијата Турија.

Се забранува ловење на одредени видови на риба во акумулацијата Турија за периодите:

- крап од 01. Април до 30. Јуни

- сом од 01. Април до 30. Јуни

- клен од 01. Мај до 31. Мај

- црвеноперка од 01. Април до 31. Мај

- мрена од 01. Мај до 30. Јуни

За рекреативен риболов се дозволува:

Две риболовни трски со по три јадици на трска или три риболовни трски со по една јадица (со или без машинка). Дозволениот дневен улов би изнесувал крап и сом до 2 примероци, плашица до 4 кг. клен и скобуст до 2 кг. Останатите видови на риба до 3 кг. и карас и сончарка неограничено.

Четврток, 25 Февруари 2016 08:46

Водоча

Акумулацијата ,,Водоча,, се наоѓа во сливот на реката Водоча, 4.5 км узводно од селото Водоча и 14 км западно од Струмица. Градена е во периодот од 1962 - 1965 год., а со користењето на водата за наводнување е започнато во 1966 год. До 1978 година била користена за водоснабдување на градот Струмица. Наменета е за наводнување на дел од Струмичкото поле со површина од 3100 ха и како резерва за водоснабдување на градот Струмица. За наводнување се користи доводен тунел за наводнување, со проток од 2.20 м3/сек-1. Максимална кота е на 405.0 м.н.в. со вкупен волумен од 27 милиони м3 вода и корисен волумен на акумулацијата од 26 милиони м3 вода. Акумулацијата опфаќа површина од 190 ха. со максимална длабочина од 42 м. Подрачјето каде што е сместена акумулацијата Водоча, е под влијание на субмедитеранска клима од Егејското Море со поголемо или помало вкрстосување со континентална клима, со долги топли лета и високи среднодневни температури, намалено годишно количество на врнежи, засилена аридност, менлив плувиометриски режим и намалена зимска температура.Просечната годишна температура на воздухот е 13.1°С, со највисоки просечни месечни температури во јули од 23.9°С и најниски просечни месечни температури во јануари од 1.7°С. Просечно, годишно, водениот талог за ова подрачје изнесува 604 мм. со максимум во есен и во пролет (април-мај), додека долготрајните суши (над еден месец) се ретка појава(2%).

Големина на риби по видови под која не смеат да се ловат

Вид на риба Големина

Крап нативен 35 см

Плашица 11см

Црвеноперка 20см

Мрена

Костреш, Перкија 20см

Крап рибничарски 35см

Клен 25см

Карас

Американско сомче

Лињак

За алохтоните риби карас, американско сомче и лињак предлагаме да не постојат минимални мерки под кои што тие не смеат да се ловат со цел да се намали нивната популација во езерото и да се стави под контрола нивниот развој во акумулацијата Водоча.

Се забранува ловење на одредени видови на риба во акумулацијата Водоча во следниот период

крап од 01. Април до 30. Јуни

клен од 01. Мај до 31. Мај

црвеноперка од 01. Април до 31. Мај

мрена од 01. Мај до 30. Јуни

За рекреативен риболов се дозволува

Две риболовни трски со по три јадици на трска или три риболовни трски со по една јадица (со или без машинка). Се дозволува дневен излов на крап до 2 примероци, црвеноперка и плашица(белвица) до 3 кг. останатите видови на риба до 2 кг. а карасот, америчкото сомче и лињак неограничено.

Четврток, 25 Февруари 2016 08:42

Велешко езеро (Младост)

Во централниот дел на Македонија, поточно на р.Отовица, во непосредна близина на селото Отовица и патот Велес-Скопје, изградена e бетонска-лачна брана. Браната е лоцирана на 41о46’N и 21о45’E, возводно за 2,5km од вливот на р.Отовица во р.Вардар, при што е оформена акумулација позната како Акумулација Младост. Висината на браната изнесува 27,0m, а должината при круната изнесува 73m.

Сливот на р.Отовица, која го полни Езерото Младост е со јужна експозиција на простирање, а р.Отовица и нејзините притоки се спуштаат од под падините на Градиштанска Планина, чија највисока точка во сливот е на кота од 826masl, врвот Градиште. Сливот на р.Отовица на север граничи со сливот на р.Лка, која кај Катлановска Бања се влева во р.Пчиња, на исток со сливовите на водотеците кои гравитираат према овчеполието, а на запад со сливовите на суводолиците кои гравитираат кон реката Вардар. Веднш по бетонската брана, коритото на р.Отовица стрмо се спушта према реката Вардар.

Акумулацијата има должина од 1,5km, а нејзината најголема широчина достигнува и до 500m.

Најголемата длабочина во езерото е 25 м. Езерото при кота од 245,00masl зафаќа површина од 0,52km2, и има вкупна зафатнина од 8,00*106m3. Оваа акумулација формира акумулационен простор, со корисен волумен од 3,80*106m3, кој овозможува преку систем за наводнување обезбедување на вода за наводнување на делови околу Велес и с.Отовица. Се наводнуваат околу 1.350 ха обработливо земјиште, претежно со лозови насади.

Утврдување на најмала големина на риби по видови под која несмеат да се ловат

Крап 40 см

Клен 30 см

Лињак 25 см

Попадика 20 см

Црвеноперка 20 см

Костреш 20 см

Смуѓ 35 см

Сом 70 см

Рибата се мери од врвот на муцунката до крајот на опашната перка, кога перката е нормално отворена.

Сите уловени риби под определената големина, потребно е внимателно да се откачат од јадицата, неоштетени и во жива состојба да се вратат во водата.

За останатите видови риби кои, кои не се наведени во табелата, кои се помалку значајни од аспект на рекреативен риболов, видови на риби кои ги има во поголема количина во риболовната вода или се во групата на непожелни видови риби, не се предвидува заштитна мерка „најмала дозволена големина под која несмеат да се ловат”, што значи дека може да се ловат на сите големини.

Забрана за лов на риби:

Вид на риба Период на забрана

Крап Од 05 мај до 15 јуни

Клен Од 05 мај до 1 јуни

Лињак посебен третман зависно од условите

Попадика Од 05 мај до 1 јуни

Црвеноперка Од 05 мај до 1 јуни

Костреш Од 01 април до 30 април

Смуѓ Од 15 февруари до 1 мај

Сом Од 01 март до 15 мај

Покрај забраната за риболов за време на мрестењето, а заради поголема заштита и зголемување на популацијата не е дозволен риболов на сом и смуѓ во деновите од понеделник до четврток, (со исклучок на државните празници).

Сите случајно уловени примероци од наведените видови, во периодот на забрана мора во жива состојба и неоштетени да се вратат во риболовната вода.

Забрането е секакво изнесување на рибите за кои е определена забрана, нивно убивање, како и ставање во сакови или чуварки за чување риба.

Дозволениот дневен улов по видови на риби се ограничува на:

Вид на риба Дозволен дневен улов

Крап до 2 (два) примероци

Клен до 10 (десет) примероци

Попадика до 10 (десет) примероци

Црвеноперка до 25 (дваесет и пет) примероци

Костреш до 20 (дваесет) примероци

Сом 1 (еден) примерок

Лињак 1 (еден) примерок

Смуѓ 1 (еден) примерок

Максимална дозволена количина на дневен улов на риба, за рекреативната зона „акумулација Младост“ е вкупно до 3 кг. Тоа значи дека доколку риболовецот во уловот има разни видови на риба, вкупната количина на улов по рекреативен риболовец, на ден не смее да биде поголема од 3 кг, а воедно и не смее да бидат надминати максималните ограничувања за бројот на уловени единки по видови.

Во вкупната количина до 3 кг. влегуваат и сите останати видови на риби кои досигнуваат помали должини (белвица, и др.).

За видовите “сребрен карас” и “сончаница” нема никакво ограничување и може да се лови во сите должини и во неограничени количини.

Четврток, 25 Февруари 2016 08:36

Глобочица

Акумулацијата Глобочица ја создава брана со камено-насипно и глинено јадро која е изградена на околу 20 км северозападно од Струга на реката Црни Дрим, градена е од 1960 до 1965 година. Браната е и е висока 90 м од темелот и 82,5 метри од страна на речното корито.Во основата е долга 270 метри, должината во круната изнесува 202 м. и е широка 6 м, се наоѓа на кота од 692 м. надморска височина. Езерото е долго 12 км, најголема широчина е 350 м, најголема длабочина е 110 м. има површина од 2,7 км. квадратни а акумулира вода од 58,4 милиони м. кубни. Акумулацијава е рај за рекреативните риболовци . Може да се ловат капитални примероци на крап на боили , тесто или пченка, клен на скакулци, леб, млада, пченка , рипче, полноглавец , дренка , кленот се лови и на мушици и воблери . скобустот –бојникот се лови на леб и калифорниски црви. Грунецот и моранецот на црн црв и парче пијавица. Плашицата на бел црв и леб. А сребрениот карас на пченка , леб и црн црв. На акумулацијата во ноќниот период освен крапот се лови и јагулата.

Големина на риби по видови под која не смеат да се ловат

Пастрмка 40 см

Крап 40 см

Клен 30 см

Скобуст 25 см
Писа 20 см

Црна мрена 20 см

Јагула 60 см

Карас – без ограничување

Утврдување на периодот на природен мрест по видови

Природниот мрест на рибните популации е променлив секоја година и зависи пред се од температурата на водата во акумулацијата. Но сепак постојат одредени сознанија за евентуалниот почеток на мрестот и неговото времетраење за сите видови на риби. Се забранува ловење на одредени видови на риба во акумулацијата Глобочица.

- пастрмка од 1 Октомври до 28 Февруари

- крап од 5 Мај до 15 Јуни

- клен од 5 Мај до 15 Јуни

- скобуст од 15 Април до 15 Мај

- црна мрена од 15 Мај до 15 Јули

- писа од 1 Април до 31 Мај

За рекреативен риболов се дозволува:

Две риболовни трски со по три јадици на трска или три риболовни трски со по една јадица (со или без машинка). За пастрмката се дозволува лов со еден блинкер, еден воблер или три вештачки мушички. Забранета е употреба на природни мамци.

Дозволениот дневен улов би изнесувал : пастрмка (охридска и мавровска) до 3 примероци, крап и јагула до 2 примероци, клен, плашица и скобуст до 5 кг, останатите видови на риба до 3 кг и карасот неограничено.

Забрането е влечење на мамци (тролинг).

Дозволен е риболов од чамец до 100 метри од браната.

Четврток, 25 Февруари 2016 08:26

Дебарско езеро

Акумулацијата Шпиље или Дебарското Езеро е вештачки создадена акумулација чие полнење завршило во 1969 година. Езерото се наоѓа во Дебарската котлина на местото каде што реката Радика се влева во реката Црн Дрим кај месноста Шпилски Мост, на околу 5 км од градот Дебар, на височина од 490 м. Височината на браната изнесува 101 м. Вкупната должина на акумулацијата е 22 км со најголемата длабочина од 94 м. и површина на воденото огледало од 1320 ха. Вкупниот волумен на акумулацијата е 520 милиони м3, а корисниот волумен изнесува 223 милиони м3 вода. Акумулацијата Шпиље се напојува од водите на реката Црн Дрим, од водите на најголемата десна притока река Радика, како и од водите на речните токови што се формираат на југозападната страна на планината Осогово и североисточната страна на планината Јабланица. Дотекувањето од страна на реката Црн Дрим е прилично рамномерно во текот на целата година заради постоењето на Охридското Езеро и Езерото Глобочица како регулатори, додека од реката Радика е мошне променливо и зависи од природните фактори во сливот. Температурата на езерската вода изнесува околу 14.4°С, минималната се спушта на 3.0°С, а максималната до 23.9°С. Прозирноста на водата се движи од 4.4 м во средишниот дел, до 2.5 м во крајбрежјето. Водите од акумулацијата Шпиље се користат за производство на електрична енергија, како и за наводнување на околу 1980 ха обработливи земјоделски површини во Дебарското Поле

Големина на риби по видови под која не смеат да се ловат

Охридска пастрмка 38 см

Мавровска пастрмка 38 см

Крап 35 см

Клен 25 см

Скобуст 25 см

Грунец 10 см

Мрена 20 см

Моранец 10 см

Јагула 60 см

Карас – без ограничување

Плашица 11 см

Утврдување на периодот на природен мрест по видови

Природниот мрест на рибните популации е променлив секоја година и зависи пред се од температурата на водата во акумулацијата. Но сепак постојат одредени сознанија за евентуалниот почеток на мрестот и неговото времетраење за сите видови на риби. Се забранува ловење на одредени видови на риба во акумулацијата Шпиље.

- охридска пастрмка од 15. Октомври до 31. Март.

- мавровска пастрмка од 15. Октомври до 31. Март.

- крап од 01. Април до 30. Јуни

- клен од 01. Мај до 31. Мај

- скобуст од 01. Април до 31. Мај

- мрена од 01. Мај до 30. Јуни

- плашица од 01. Мај до 30. Јуни

- моранец од 01. Мај до 30. Јуни

За рекреативен риболов се дозволува:

Две риболовни трски со по три јадици на трска или три риболовни трски со по една јадица (со или без машинка). За пастрмката се дозволува лов со блинкер со влечење, со ограничување на 12 ловни дена во годината.

Дозволениот дневен улов би изнесувал : пастрмка (охридска и мавровска) до 3 примероци, крап и јагула до 2 примероци, клен, плашица и скобуст до 5 кг, останатите видови на риба до 3 кг и карасот неограничено.

Среда, 24 Февруари 2016 15:47

Стрежево

Историја и основни податоци
Браната “Стрежево” е висока земјано - насипна преграда со централно глинено јадро и воздовно и низводно потпорно тело од чакал подигнта на реката Шемница, возводно, на 24 km од нејзиниот влив во Црна Река и на 1,5 km низводно од селото Стрежево. Со нејзината изградба се формира акумулационен простор, со корисен волумен кој овозможува: обезбедување на потребните количини на вода за наводнување на дел од Пелагонија (проектно предвидени 20.200 ha нето обработлива површина), делумно надополнување до потребните количина на непреработена вода за потребите на ЈП “Водовод” – Битола, Поглед на акумулацијатаобезбедување на дел од потребите од технолошка вода за дел од индустријата, заштита од поплавување на дел од Пелагонија итн.
Риби
Уште од саата изградба на браната во1984 езерото порибено со повеќе видови на риби а автохтона врста (староседелец) беше кленот, Мренката (на Битолски Кркушка) како и поточната пастрмка која порано во река Шемница (која го полни езерото) ја имаше во изобилство.
Од вештачкото порибување во текот на овие години имало порибување со:

Крап - уловени примероци од 22 кгр, 17,18 се редовни (неофицијално пред неколку години со мрежа бил изваден Крап од 27 кгр. Најдобар за ловење е периодот од 1ви Мај до средината на Јуни и доцна есен. Се лови: -на пролет на црн црв (градинарски) и боила, а на есен стара домашна варена пченка и боила.Чести се ударите на капитални примероци на Крап, кај рибарите кои ловат бела риба на варена пченица.

Тостолобик - Пред 2 години 2009 беше уловен примерок од 27,5 кгр на ВОБЛЕР !!!

Сом - којшто се покажа како многу добро приспособлив за мрест на оваа вода и зема голем замав за ловење меѓу рибарите кои го посетуваат ова езеро. Како мамци може да употребите цел асортиман за лов на Сом, најповеќе жива риба. Примероците што се изловуваат се со тежина од strezevo5 кгр па нагоре.

Клен - Се лови на се и сешто, со мала напомена дека на Стрежево напролет најдобро е да се лови на ларва од планински комарец, меѓу рибарите е познат како мамец -Специјалец-

Плашица -активна скоро цела година а најповеќе се лови почетокот на Јуни до.....првиот снег. Мамец за плашката како најдобар се покажа белиот црв, а добро оди и на лепче.

Црвеноперката е риба која исто како и Сомот последните години завзема доста добар дел од популацијата меѓу рибниот фонд во езерото. Атрактивна за ловење бидејки не ретко се јавуваат примероци од 0.300 грама па нагоре.

Костреж - како мамец може да се користи се што е од животинско потекло.

Јагула -Најинтересно е тоа што со јагула не е порибено веќе добри 4-5 години, а симптоматично е тоа што скоро секоја година случајно на трска доаѓаат мали примероци од по 200, 300 грама па нагоре. Во однос на количина на Јагула во самото езеро неа ја нема во голем број, но ете се ловат примероци од по 2,3 кгр.

Караш го има во изобилство за тој што знае да го лови. Со оваа риба езерото се порибува секоја година (минимални количества што се пуштаат се од 5 тона па нагоре во примероци не поголеми од 30 грама.) и достигнува тежина- на уловени примероци до 1,5 кгр. Како храна за Сомот е одличен и затоа секој уловен примерок не е помал од 250 грама.
Корисни рибарски информации за езерото
ВОДОСТОЈОТ варира значително брзо, опаќа и се крева во зависност од тоа колку вода се пушта низ електраната. Тоа придонесува за големо мигрирање на рибата од поплитки кон подлабоки води и обратно. Често се случува рибарите кога денес ловат на еден дел на езерото во еден ден да поминат одлично со уловена риба , а веќе наредниот ден на тој дел да не се појави ама баш ништо.Препорачливо место за ловење е самото устие на река Шемница каде што и се задржуваат најголем дел од рибарите и каде што дава најповеќе резултати. Ноќниот риболов беше забранет пред 3 години но сега е дозволен поради зголеменото присуство на езерото од рибари и намален број на рибокрадци. За време на ловостој, забрана ДОЗВОЛЕНО е рибарење само со една трска со конец не подебел од 0.18 за бела риба. Сите уловени примероци освен бела риба (црвеноперка, плашица, карас ) се враќаат назад.
Локација и пристигање на езеро

На езерото се стига преку 3 пристапни патишта и тоа:
1- Битола-Ресен, се исклучувате на клучката Ротино и после тоа одите во правец на селата Рамна и после Лера.
2-Битола-Д.Хисар се исклучувате лево по патот за село Црнеец (има знак на сам пат-БРАНА СТРЕЖЕВО)
3-Битола-Д.Хисар се исклучувате лево на сам пат (тргнувате по патот за Смилево) пред село Лопатица и во влезот на село Обедник ке запрашате кое патче оди за Езерото! Патот не е препорачлив за понова и луксузна кола.

Среда, 24 Февруари 2016 15:40

Беровско езеро

Беровското или Ратевското езеро е вештачко езеро кое се наоѓа во Малешевијата непосредно до селото Ратево, односно градчето Берово чии имиња ги носи напоредно. Езерото се наоѓа во непосредна близина на Берово, односно на 7 км од Берово и на 1000м надморска височина.

Ова македонско езеро и неговата околина е познато по прекрасната и недопрена природа и по одличната клима. Доколку сакате да избегате од градската врева, стресното секојдневие, сообраќајниот метеж, и барем за кратко да им се вратите на мирот, спокојството и природата кои во Македонија ги има во избилство, Беровско езеро е вистинската дестинација.

Клима

Поради релативната висока надморска висина околу езерото температурите во лето во просек се движат од 23°С до 25°С, додека во ноќите температурата се спушта и до 12°С. Овој предел го карактеризираат свежи лета и студени зими. Дождовите преовладуваат во текот на годината. Најврнежливи месеци се мај, јуни и ноември. Пријатната клима го прават овој крај идеално прибежиште во летните периоди.

Заради високата концентрација на кислород, многу посетители доаѓаат не само ‘да наполнат батерии’ туку и за рехабилитација. Во Малешевијата се приготвуваат многу традиционални лекови од природни состојки за лекување на разни болести. Од овој предел не може да си заминете без боровиот сируп или мед, лек за болести на дишните органи.

Поради изобилството на зеленило, ливади и пасишта како и чистиот воздух, беровското сирење е со врвен вкус.

Туризам

Поради поволната местоположба. чистата и недопрена природа покрај езерото се изградени голем број на туристички капацитети. Покрај познатите хотели, тука се наоѓаат и атрактивните излетнички места Албаница и Суви Лаки, кои се познати по прекрасната природа и одлично уредените викендички. Езерото во последно време преку проекти масовно го посетуваат организарани странски туристи.

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija