RIBAR.com.mk

RIBAR.com.mk

Администратор

URL на вебсајтот: http://www.ribar.com.mk
Четврток, 25 Февруари 2016 08:46

Водоча

Акумулацијата ,,Водоча,, се наоѓа во сливот на реката Водоча, 4.5 км узводно од селото Водоча и 14 км западно од Струмица. Градена е во периодот од 1962 - 1965 год., а со користењето на водата за наводнување е започнато во 1966 год. До 1978 година била користена за водоснабдување на градот Струмица. Наменета е за наводнување на дел од Струмичкото поле со површина од 3100 ха и како резерва за водоснабдување на градот Струмица. За наводнување се користи доводен тунел за наводнување, со проток од 2.20 м3/сек-1. Максимална кота е на 405.0 м.н.в. со вкупен волумен од 27 милиони м3 вода и корисен волумен на акумулацијата од 26 милиони м3 вода. Акумулацијата опфаќа површина од 190 ха. со максимална длабочина од 42 м. Подрачјето каде што е сместена акумулацијата Водоча, е под влијание на субмедитеранска клима од Егејското Море со поголемо или помало вкрстосување со континентална клима, со долги топли лета и високи среднодневни температури, намалено годишно количество на врнежи, засилена аридност, менлив плувиометриски режим и намалена зимска температура.Просечната годишна температура на воздухот е 13.1°С, со највисоки просечни месечни температури во јули од 23.9°С и најниски просечни месечни температури во јануари од 1.7°С. Просечно, годишно, водениот талог за ова подрачје изнесува 604 мм. со максимум во есен и во пролет (април-мај), додека долготрајните суши (над еден месец) се ретка појава(2%).

Големина на риби по видови под која не смеат да се ловат

Вид на риба Големина

Крап нативен 35 см

Плашица 11см

Црвеноперка 20см

Мрена

Костреш, Перкија 20см

Крап рибничарски 35см

Клен 25см

Карас

Американско сомче

Лињак

За алохтоните риби карас, американско сомче и лињак предлагаме да не постојат минимални мерки под кои што тие не смеат да се ловат со цел да се намали нивната популација во езерото и да се стави под контрола нивниот развој во акумулацијата Водоча.

Се забранува ловење на одредени видови на риба во акумулацијата Водоча во следниот период

крап од 01. Април до 30. Јуни

клен од 01. Мај до 31. Мај

црвеноперка од 01. Април до 31. Мај

мрена од 01. Мај до 30. Јуни

За рекреативен риболов се дозволува

Две риболовни трски со по три јадици на трска или три риболовни трски со по една јадица (со или без машинка). Се дозволува дневен излов на крап до 2 примероци, црвеноперка и плашица(белвица) до 3 кг. останатите видови на риба до 2 кг. а карасот, америчкото сомче и лињак неограничено.

Четврток, 25 Февруари 2016 08:42

Велешко езеро (Младост)

Во централниот дел на Македонија, поточно на р.Отовица, во непосредна близина на селото Отовица и патот Велес-Скопје, изградена e бетонска-лачна брана. Браната е лоцирана на 41о46’N и 21о45’E, возводно за 2,5km од вливот на р.Отовица во р.Вардар, при што е оформена акумулација позната како Акумулација Младост. Висината на браната изнесува 27,0m, а должината при круната изнесува 73m.

Сливот на р.Отовица, која го полни Езерото Младост е со јужна експозиција на простирање, а р.Отовица и нејзините притоки се спуштаат од под падините на Градиштанска Планина, чија највисока точка во сливот е на кота од 826masl, врвот Градиште. Сливот на р.Отовица на север граничи со сливот на р.Лка, која кај Катлановска Бања се влева во р.Пчиња, на исток со сливовите на водотеците кои гравитираат према овчеполието, а на запад со сливовите на суводолиците кои гравитираат кон реката Вардар. Веднш по бетонската брана, коритото на р.Отовица стрмо се спушта према реката Вардар.

Акумулацијата има должина од 1,5km, а нејзината најголема широчина достигнува и до 500m.

Најголемата длабочина во езерото е 25 м. Езерото при кота од 245,00masl зафаќа површина од 0,52km2, и има вкупна зафатнина од 8,00*106m3. Оваа акумулација формира акумулационен простор, со корисен волумен од 3,80*106m3, кој овозможува преку систем за наводнување обезбедување на вода за наводнување на делови околу Велес и с.Отовица. Се наводнуваат околу 1.350 ха обработливо земјиште, претежно со лозови насади.

Утврдување на најмала големина на риби по видови под која несмеат да се ловат

Крап 40 см

Клен 30 см

Лињак 25 см

Попадика 20 см

Црвеноперка 20 см

Костреш 20 см

Смуѓ 35 см

Сом 70 см

Рибата се мери од врвот на муцунката до крајот на опашната перка, кога перката е нормално отворена.

Сите уловени риби под определената големина, потребно е внимателно да се откачат од јадицата, неоштетени и во жива состојба да се вратат во водата.

За останатите видови риби кои, кои не се наведени во табелата, кои се помалку значајни од аспект на рекреативен риболов, видови на риби кои ги има во поголема количина во риболовната вода или се во групата на непожелни видови риби, не се предвидува заштитна мерка „најмала дозволена големина под која несмеат да се ловат”, што значи дека може да се ловат на сите големини.

Забрана за лов на риби:

Вид на риба Период на забрана

Крап Од 05 мај до 15 јуни

Клен Од 05 мај до 1 јуни

Лињак посебен третман зависно од условите

Попадика Од 05 мај до 1 јуни

Црвеноперка Од 05 мај до 1 јуни

Костреш Од 01 април до 30 април

Смуѓ Од 15 февруари до 1 мај

Сом Од 01 март до 15 мај

Покрај забраната за риболов за време на мрестењето, а заради поголема заштита и зголемување на популацијата не е дозволен риболов на сом и смуѓ во деновите од понеделник до четврток, (со исклучок на државните празници).

Сите случајно уловени примероци од наведените видови, во периодот на забрана мора во жива состојба и неоштетени да се вратат во риболовната вода.

Забрането е секакво изнесување на рибите за кои е определена забрана, нивно убивање, како и ставање во сакови или чуварки за чување риба.

Дозволениот дневен улов по видови на риби се ограничува на:

Вид на риба Дозволен дневен улов

Крап до 2 (два) примероци

Клен до 10 (десет) примероци

Попадика до 10 (десет) примероци

Црвеноперка до 25 (дваесет и пет) примероци

Костреш до 20 (дваесет) примероци

Сом 1 (еден) примерок

Лињак 1 (еден) примерок

Смуѓ 1 (еден) примерок

Максимална дозволена количина на дневен улов на риба, за рекреативната зона „акумулација Младост“ е вкупно до 3 кг. Тоа значи дека доколку риболовецот во уловот има разни видови на риба, вкупната количина на улов по рекреативен риболовец, на ден не смее да биде поголема од 3 кг, а воедно и не смее да бидат надминати максималните ограничувања за бројот на уловени единки по видови.

Во вкупната количина до 3 кг. влегуваат и сите останати видови на риби кои досигнуваат помали должини (белвица, и др.).

За видовите “сребрен карас” и “сончаница” нема никакво ограничување и може да се лови во сите должини и во неограничени количини.

Четврток, 25 Февруари 2016 08:36

Глобочица

Акумулацијата Глобочица ја создава брана со камено-насипно и глинено јадро која е изградена на околу 20 км северозападно од Струга на реката Црни Дрим, градена е од 1960 до 1965 година. Браната е и е висока 90 м од темелот и 82,5 метри од страна на речното корито.Во основата е долга 270 метри, должината во круната изнесува 202 м. и е широка 6 м, се наоѓа на кота од 692 м. надморска височина. Езерото е долго 12 км, најголема широчина е 350 м, најголема длабочина е 110 м. има површина од 2,7 км. квадратни а акумулира вода од 58,4 милиони м. кубни. Акумулацијава е рај за рекреативните риболовци . Може да се ловат капитални примероци на крап на боили , тесто или пченка, клен на скакулци, леб, млада, пченка , рипче, полноглавец , дренка , кленот се лови и на мушици и воблери . скобустот –бојникот се лови на леб и калифорниски црви. Грунецот и моранецот на црн црв и парче пијавица. Плашицата на бел црв и леб. А сребрениот карас на пченка , леб и црн црв. На акумулацијата во ноќниот период освен крапот се лови и јагулата.

Големина на риби по видови под која не смеат да се ловат

Пастрмка 40 см

Крап 40 см

Клен 30 см

Скобуст 25 см
Писа 20 см

Црна мрена 20 см

Јагула 60 см

Карас – без ограничување

Утврдување на периодот на природен мрест по видови

Природниот мрест на рибните популации е променлив секоја година и зависи пред се од температурата на водата во акумулацијата. Но сепак постојат одредени сознанија за евентуалниот почеток на мрестот и неговото времетраење за сите видови на риби. Се забранува ловење на одредени видови на риба во акумулацијата Глобочица.

- пастрмка од 1 Октомври до 28 Февруари

- крап од 5 Мај до 15 Јуни

- клен од 5 Мај до 15 Јуни

- скобуст од 15 Април до 15 Мај

- црна мрена од 15 Мај до 15 Јули

- писа од 1 Април до 31 Мај

За рекреативен риболов се дозволува:

Две риболовни трски со по три јадици на трска или три риболовни трски со по една јадица (со или без машинка). За пастрмката се дозволува лов со еден блинкер, еден воблер или три вештачки мушички. Забранета е употреба на природни мамци.

Дозволениот дневен улов би изнесувал : пастрмка (охридска и мавровска) до 3 примероци, крап и јагула до 2 примероци, клен, плашица и скобуст до 5 кг, останатите видови на риба до 3 кг и карасот неограничено.

Забрането е влечење на мамци (тролинг).

Дозволен е риболов од чамец до 100 метри од браната.

Четврток, 25 Февруари 2016 08:26

Дебарско езеро

Акумулацијата Шпиље или Дебарското Езеро е вештачки создадена акумулација чие полнење завршило во 1969 година. Езерото се наоѓа во Дебарската котлина на местото каде што реката Радика се влева во реката Црн Дрим кај месноста Шпилски Мост, на околу 5 км од градот Дебар, на височина од 490 м. Височината на браната изнесува 101 м. Вкупната должина на акумулацијата е 22 км со најголемата длабочина од 94 м. и површина на воденото огледало од 1320 ха. Вкупниот волумен на акумулацијата е 520 милиони м3, а корисниот волумен изнесува 223 милиони м3 вода. Акумулацијата Шпиље се напојува од водите на реката Црн Дрим, од водите на најголемата десна притока река Радика, како и од водите на речните токови што се формираат на југозападната страна на планината Осогово и североисточната страна на планината Јабланица. Дотекувањето од страна на реката Црн Дрим е прилично рамномерно во текот на целата година заради постоењето на Охридското Езеро и Езерото Глобочица како регулатори, додека од реката Радика е мошне променливо и зависи од природните фактори во сливот. Температурата на езерската вода изнесува околу 14.4°С, минималната се спушта на 3.0°С, а максималната до 23.9°С. Прозирноста на водата се движи од 4.4 м во средишниот дел, до 2.5 м во крајбрежјето. Водите од акумулацијата Шпиље се користат за производство на електрична енергија, како и за наводнување на околу 1980 ха обработливи земјоделски површини во Дебарското Поле

Големина на риби по видови под која не смеат да се ловат

Охридска пастрмка 38 см

Мавровска пастрмка 38 см

Крап 35 см

Клен 25 см

Скобуст 25 см

Грунец 10 см

Мрена 20 см

Моранец 10 см

Јагула 60 см

Карас – без ограничување

Плашица 11 см

Утврдување на периодот на природен мрест по видови

Природниот мрест на рибните популации е променлив секоја година и зависи пред се од температурата на водата во акумулацијата. Но сепак постојат одредени сознанија за евентуалниот почеток на мрестот и неговото времетраење за сите видови на риби. Се забранува ловење на одредени видови на риба во акумулацијата Шпиље.

- охридска пастрмка од 15. Октомври до 31. Март.

- мавровска пастрмка од 15. Октомври до 31. Март.

- крап од 01. Април до 30. Јуни

- клен од 01. Мај до 31. Мај

- скобуст од 01. Април до 31. Мај

- мрена од 01. Мај до 30. Јуни

- плашица од 01. Мај до 30. Јуни

- моранец од 01. Мај до 30. Јуни

За рекреативен риболов се дозволува:

Две риболовни трски со по три јадици на трска или три риболовни трски со по една јадица (со или без машинка). За пастрмката се дозволува лов со блинкер со влечење, со ограничување на 12 ловни дена во годината.

Дозволениот дневен улов би изнесувал : пастрмка (охридска и мавровска) до 3 примероци, крап и јагула до 2 примероци, клен, плашица и скобуст до 5 кг, останатите видови на риба до 3 кг и карасот неограничено.

Среда, 24 Февруари 2016 15:47

Стрежево

Историја и основни податоци
Браната “Стрежево” е висока земјано - насипна преграда со централно глинено јадро и воздовно и низводно потпорно тело од чакал подигнта на реката Шемница, возводно, на 24 km од нејзиниот влив во Црна Река и на 1,5 km низводно од селото Стрежево. Со нејзината изградба се формира акумулационен простор, со корисен волумен кој овозможува: обезбедување на потребните количини на вода за наводнување на дел од Пелагонија (проектно предвидени 20.200 ha нето обработлива површина), делумно надополнување до потребните количина на непреработена вода за потребите на ЈП “Водовод” – Битола, Поглед на акумулацијатаобезбедување на дел од потребите од технолошка вода за дел од индустријата, заштита од поплавување на дел од Пелагонија итн.
Риби
Уште од саата изградба на браната во1984 езерото порибено со повеќе видови на риби а автохтона врста (староседелец) беше кленот, Мренката (на Битолски Кркушка) како и поточната пастрмка која порано во река Шемница (која го полни езерото) ја имаше во изобилство.
Од вештачкото порибување во текот на овие години имало порибување со:

Крап - уловени примероци од 22 кгр, 17,18 се редовни (неофицијално пред неколку години со мрежа бил изваден Крап од 27 кгр. Најдобар за ловење е периодот од 1ви Мај до средината на Јуни и доцна есен. Се лови: -на пролет на црн црв (градинарски) и боила, а на есен стара домашна варена пченка и боила.Чести се ударите на капитални примероци на Крап, кај рибарите кои ловат бела риба на варена пченица.

Тостолобик - Пред 2 години 2009 беше уловен примерок од 27,5 кгр на ВОБЛЕР !!!

Сом - којшто се покажа како многу добро приспособлив за мрест на оваа вода и зема голем замав за ловење меѓу рибарите кои го посетуваат ова езеро. Како мамци може да употребите цел асортиман за лов на Сом, најповеќе жива риба. Примероците што се изловуваат се со тежина од strezevo5 кгр па нагоре.

Клен - Се лови на се и сешто, со мала напомена дека на Стрежево напролет најдобро е да се лови на ларва од планински комарец, меѓу рибарите е познат како мамец -Специјалец-

Плашица -активна скоро цела година а најповеќе се лови почетокот на Јуни до.....првиот снег. Мамец за плашката како најдобар се покажа белиот црв, а добро оди и на лепче.

Црвеноперката е риба која исто како и Сомот последните години завзема доста добар дел од популацијата меѓу рибниот фонд во езерото. Атрактивна за ловење бидејки не ретко се јавуваат примероци од 0.300 грама па нагоре.

Костреж - како мамец може да се користи се што е од животинско потекло.

Јагула -Најинтересно е тоа што со јагула не е порибено веќе добри 4-5 години, а симптоматично е тоа што скоро секоја година случајно на трска доаѓаат мали примероци од по 200, 300 грама па нагоре. Во однос на количина на Јагула во самото езеро неа ја нема во голем број, но ете се ловат примероци од по 2,3 кгр.

Караш го има во изобилство за тој што знае да го лови. Со оваа риба езерото се порибува секоја година (минимални количества што се пуштаат се од 5 тона па нагоре во примероци не поголеми од 30 грама.) и достигнува тежина- на уловени примероци до 1,5 кгр. Како храна за Сомот е одличен и затоа секој уловен примерок не е помал од 250 грама.
Корисни рибарски информации за езерото
ВОДОСТОЈОТ варира значително брзо, опаќа и се крева во зависност од тоа колку вода се пушта низ електраната. Тоа придонесува за големо мигрирање на рибата од поплитки кон подлабоки води и обратно. Често се случува рибарите кога денес ловат на еден дел на езерото во еден ден да поминат одлично со уловена риба , а веќе наредниот ден на тој дел да не се појави ама баш ништо.Препорачливо место за ловење е самото устие на река Шемница каде што и се задржуваат најголем дел од рибарите и каде што дава најповеќе резултати. Ноќниот риболов беше забранет пред 3 години но сега е дозволен поради зголеменото присуство на езерото од рибари и намален број на рибокрадци. За време на ловостој, забрана ДОЗВОЛЕНО е рибарење само со една трска со конец не подебел од 0.18 за бела риба. Сите уловени примероци освен бела риба (црвеноперка, плашица, карас ) се враќаат назад.
Локација и пристигање на езеро

На езерото се стига преку 3 пристапни патишта и тоа:
1- Битола-Ресен, се исклучувате на клучката Ротино и после тоа одите во правец на селата Рамна и после Лера.
2-Битола-Д.Хисар се исклучувате лево по патот за село Црнеец (има знак на сам пат-БРАНА СТРЕЖЕВО)
3-Битола-Д.Хисар се исклучувате лево на сам пат (тргнувате по патот за Смилево) пред село Лопатица и во влезот на село Обедник ке запрашате кое патче оди за Езерото! Патот не е препорачлив за понова и луксузна кола.

Среда, 24 Февруари 2016 15:40

Беровско езеро

Беровското или Ратевското езеро е вештачко езеро кое се наоѓа во Малешевијата непосредно до селото Ратево, односно градчето Берово чии имиња ги носи напоредно. Езерото се наоѓа во непосредна близина на Берово, односно на 7 км од Берово и на 1000м надморска височина.

Ова македонско езеро и неговата околина е познато по прекрасната и недопрена природа и по одличната клима. Доколку сакате да избегате од градската врева, стресното секојдневие, сообраќајниот метеж, и барем за кратко да им се вратите на мирот, спокојството и природата кои во Македонија ги има во избилство, Беровско езеро е вистинската дестинација.

Клима

Поради релативната висока надморска висина околу езерото температурите во лето во просек се движат од 23°С до 25°С, додека во ноќите температурата се спушта и до 12°С. Овој предел го карактеризираат свежи лета и студени зими. Дождовите преовладуваат во текот на годината. Најврнежливи месеци се мај, јуни и ноември. Пријатната клима го прават овој крај идеално прибежиште во летните периоди.

Заради високата концентрација на кислород, многу посетители доаѓаат не само ‘да наполнат батерии’ туку и за рехабилитација. Во Малешевијата се приготвуваат многу традиционални лекови од природни состојки за лекување на разни болести. Од овој предел не може да си заминете без боровиот сируп или мед, лек за болести на дишните органи.

Поради изобилството на зеленило, ливади и пасишта како и чистиот воздух, беровското сирење е со врвен вкус.

Туризам

Поради поволната местоположба. чистата и недопрена природа покрај езерото се изградени голем број на туристички капацитети. Покрај познатите хотели, тука се наоѓаат и атрактивните излетнички места Албаница и Суви Лаки, кои се познати по прекрасната природа и одлично уредените викендички. Езерото во последно време преку проекти масовно го посетуваат организарани странски туристи.

Среда, 24 Февруари 2016 15:34

Тиквешко езеро

Тиквешкото езеро по површина е најголемо вештачко езеро во Р.Македонија. Езерото е настанато во 1968 година со преградување на кањонот на реката и со изградба на брана висока 104 m. Браната е изградена од нафрлан камен со глинено јадро чија должина изнесува 338 m.

Географија и основни податоци

Тиквешкото езеро се наоѓа во јужниот дел од држвата во кањонот на реката Црна и е одалечено 12 км од Кавадарци, односно 3 км јужно од селото Возарци. Се наоѓа на надморска височина од 165 м и има конусна форма, а се протега во правец северо-југ. Тиквешкото Езеро на север се граничи со вештачки создадената брана во близина на с.Возарци, на исток со атарите на населените места: Брушани, Ресава, Бегниште и Куманичево, како и висорамнината Витачево, на запад се граничи со атарите на с.Добротино, Праведник и планината Вишешница, а на југ со Мрежичко и Клиново.zajdisonce tikvesko

Тиквешкото езеро е најголемо вештачко езеро по површина , длабочина и по должина во нашата земја, а второ по вкупното количество вода во него. Езерото има површина од 14 км, во должина од 28,5 км, а просечно е широко 500 м. Најголемата длабочина на езерото изнесува 105 м. Вкупната бруто-зафатнина во езерото изнасува 475 милиони m³ вода. Водата од Тиквешкото езеро се користи за наводнување и за добивање на електрична енергија. Наводнувањето се врши преку хидросистемот „Тиквеш“, а во близина на браната е подигната хидроцентралата Тиквеш.

Како главен извор за полнење на вода на Тиквешкото езеро се Црна река и Драгор. Температурата на водата во Тиквешкото езеро за време на летниот и есенскиот период изнесува 24 С°. Ова го прави езерото привлечно како за бројните капачи така и за љубителите на најразличните спортови на вода.

Варовничко-геолошката положба на крајбрежјето придонесува за присутноста на пештери, пропасти и јами.

Флора и фауна

Тиквешкото езеро изобилува со различни видови на животински свет и изобилие на слатководни видови на риби. Во овој природен резерват има регистрирано повеќе ретки птици-грабливци.orel

somВо Тиквешкото Езеро се констатирани повеќе видови риби од кои предмет на стопанската експлоатација се:

• фамилија Cypimus caprio (краповидни) и тоа: крап, караш, толстолобик, црвеноперка, клен, скобал (бојник), белвица, линјак, мрена и др;

• фамилија Perca fluviatilis (костреж), претставници перкија и костреж;

• фамилија Silurus glamis (сом) се единствен претставник сомот, кој достигнува до два метри во должина и тежина преку 100 кг.

Среда, 24 Февруари 2016 15:26

Козјак

Акумулацијата "Козјак" е најголемо вештачко езеро по површина, длабочина и по должина во нашата Република, а пред се по вкупното количество вода во него. Браната која ја има е со висина од 126.1 м и со која е пресечено течението на реката Треска, е почната со изградба во 1994 год., а завршена е и пуштена во употреба во 2004 год. Освен по својата природна убавина езерото е познато и по богатиот рибен фонд.

Основни податоци и географија

Козјак е езеро долго 32 километри, некаде е длабоко и 130 метри, а максималното растојание од едниот до другиот брег изнасува 400 метри. Се наоѓа на надморска височина од неполни 300 метри. Основата на браната е 500, а круната или врвот 310 метри. Тоа е најдолго вештачко езеро во државава. Вкупниот бруто волумен на акумулацијата изнесува 550 милиони м3 вода, а има корисен волумен од 260 милиони м3. Се наоѓа на надморска височина од 471 м.

Езерото се наоѓа на околу 25 км. низводно од вливот на реката Треска во реката Вардар. Водата од акумулацијата се користи првенствено за хидроенергетски цели, но претставува и регулирана вода за низводните хидроцентрали како и вода за наводнување на Скопско Поле.

Во акумулацијата Козјак ихтиофауната е составена од поголем број на видови кои припаѓаат на поголем број на фамилии.

Од видовите на риби се среќаваат:

- Поточна пастрмка

- Крап

- Виножитна пастрмка

- Клен

- Бојник/Скобуст

- Мрена

- Попадика

- Плашка

- Караш

- Гомнушка

- Кркушка

- Јагула

Не е исклучено во акумулацијата да се среќаваат и други видови на риби кои се спорадично ,или инцидентно уловени. Според согледувањето на теренот акумулацијата Козјак овозможува поголем број на искористување на незиниот ихтиолошки потенцијал.

На акумулацијата Козјак е можен рекреативен риболов преку целата година на цела површина на акумулацијата. Акумулацијата Козјак преставува атрактивна зона за сите рекреативни риболовци.

На акумулацијата Козјак е можно и организирање на спортски риболов преку целата година.

За успешна реализација на физичката заштита на рибниот фонд од акумулацијата Козјак има рибочувари.

Посебни мерки за заштита на природните плодишта на крапот, кленот, скобустот, мрената и поточната пастрмка се состојат во нивно одржување, а особено е нивната физичка заштита од рибокрадци за време на интензивниот мрест постојано се следи состојбата на автохтоните рибни популации како би се овозможило навремено порибување исклучиво со автохтонен рибен подмладок а се во согласност на законските прописи.куќарка на вода

Доколку во наредниот период се овозможи успешно одвивање на природниот мрест на сите економски значајни риби би можело да се одржува во оптимални рамки и со сопствениот мрест. Со темпото на растење на поедини видови на риба, возрасната и половата структура на нивните популации во акумулацијата Козјак во текот на наредните 6 години од акумулацијата може да се изловат 90-120 тони риба од сите видови.

Големина на риби под која не смеат да се ловат

Поточна пастрмка 25см

Крап 35см

Виножитна пастрмка /

Клен 25см

Скобуст 25см

Мрена 25см

Вардарка /

Попадика 15см

Боцкалка /

Се забранува ловење на одредени видови на риба во акумулацијата Козјак:

- пастрмка од 01. Октомври до 15 Февруари

- крап од 01. Април до 30. Јуни

- клен од 01. Мај до 31. Мај

- скобуст од 01. Април до 31. Мај

- мрена од 01. Мај до 30. Јуни

- попадика од 01. Мај до 30. Јуни

На акумулацијата Козјак е дозволен рекреативен риболов. За пастрмката се дозволува рекреативен риболов - блинкер со влечење, со ограничување на 12 ловни дена во годината. За останатиот рекреативен риболов се дозволуваат две риболовни трски со по три јадици на трска или три риболовни трски со по една јадица (со или без машинка). Дозволен дневен улов изнесува: поточна пастрмка до 4 примероци, виножитна пастрмка неограничено, крап до 2 примероци, клен и скобуст до 5 кг мрена и попадика до 3 кг.

 

Среда, 24 Февруари 2016 15:13

Мавровско езеро

Основни податоци и географија

Мавровското Езеро се наоѓа во северозападниот дел на Република Македонија. Се наоѓа на 1200м надморска височина меѓу шумовити и високи планини. На југ е заградено со шумовитата и тревна Влаиница, а на север со огранците на Шар Планина. Над езерото од сите страни се издигаат високи листопадни и иглолисни шуми, кои се огледуваат во бистрата езерска вода. Тие му даваат посебна убавина и изглед.

Мавровското Езеро е долго 10 км, а широко од 5 до 3 км. Најголемата длабочина од 50м ја достигнува во близина на браната која е висока 54м, долга 210м и широка 5м. во основата браната е широка 286м и во неа се вградени 705 000 м3 материјал.

Денес езерото освен со помалите притоки со вода се полни и од реката Радика. Канализираните води на оваа река се користат за добивање електрична енергија и за наводнување. Во зимскиот период езерото замрзнува секоја година.

Мавровското Езеро е порибено со Пастрмка и со други риби, а околината му е богата со разновиден дивеч.

Потекло

Сè до 1947 година на местото на денешното езеро се наоѓала Мавровската котлина низ која течела Мавровската Река. Тогаш на реката на излезот од котлината и бил затворен патот кон Радика со голема земјена брана. Така котлината започнала да се полни со вода, а на нејзиното место се создало Мавровското Езеро. Новосоздаденото езеро поплавило 1370 хектари земјиште претежно под ливади и акумулира околу 357 милиони м3 вода.

Туризам

Маврово е вистински предизвик за секој љубител на природата. Зелените нијанси на Бистра, остриот воздух, тишината, езерскиот брег, водата, сето тоа е доволен поттик да се посети мавровско и да се ужива во неговата околина.

До Маврово може да се стаса со автомобил, но има и редовни автобуски линии. Може да се преноќи во некој од повеќето хотели или во изнајмена викендичка. Ако сте само за излет, може да се сместите каде било околу езерото и таму да кампувате. Најпопуларни места околу езерото се местата Црн Камен, Крстови, Леуново, Никифорово, кои се препорачуваат за поголеми групи излетници, но добро е и секое друго катче што сами ќе си го изберете.

Ако ви недостасува планинарење, можеби добро ќе ви дојде да го следите патот на овчарите и да направите излет во некое од околните селца, каде ќе наидете на топло добредојде и прекрасни селски специјалитети.

Риби и риболов

За љубителите на риболовот е важно да се нагласи дека езерото во изминатите години е збогатено со разни видови на риба, пред се со пастрмка. Воедно, во езерото има популација од клен, плашица, но може да се улови и шаран и некој друг вид на риба. Во деновите на викендот на мавровското езеро има голем број на риболовци.

Во чест на членот на РИБАР 2011, Никола Милевски, кој почина на 31.12.2015, повторно ја објавуваме првата репортажата од првиот куп на инвалиди на Град Скопје, кој го организиравме од 2013 до 2015 година, на негова лична иницијатива и залагање.

----------------------------------------------------------------------------------------

“Исти како и сите нас, но сепак различни. Инвалидите не се луѓе за кои се зборува често. Тивки, ненаметливи, скромни и благодарни за секој гест направен за нивна поддршка и почитување. Овој пат, нашиот гест беше да им организираме дружење поврзано со риболовот, како хоби пред кое сме сите еднакви и кое не поврзува сите нас, љубителите на риболовот“ - Риболовно здружение РИБАР 2011.

Вчера, 02.06.2013 година, успешно беше организиран КУП НА ТЕЛЕСНИ ИНВАЛИДИ НА ГРАД СКОПЈЕ- риболов на пливка.

Настанот беше организиран од страна на Риболовното здружение РИБАР 2011, во соработка со Сојузот на телесни инвалиди на Град Скопје и поддржано од Македонската Риболовна Федерација. Истиот се одржа во градскиот парк во Скопје, во времетраење од 2 часа, по што се пристапи на доделување на награди и продолжување на дружењето помеѓу учесниците.

Со надеж дека започнавме убава традиција, се обврзуваме истата да продолжи и со други вакви настани и на ниво на Република Македонија.

1

2

3

4

5

Најстариот учесник на натпреварот, член на РИБАР 2011, Никола :)

7

8

13

Дружбата продолжи во ресторанот Вршац, каде што беа доделени награди за првите три места, како и за најмлад и најстар учесник. На сите натпреварувачи дополнително им беа поделени дипломи за учество на овој Куп, кој ќе прерасне во традиција.

16

Третопласираниот, Васе Стојановски

17

Второпласираниот, Методија Мирчевски

18

Победникот на купот, Селим Орхан

19

20

Благодарност и до сопственикот на Сара-Спорт, Перо, кој излезе во пресрет на телесните инвалиди и на сите им подели Owner јадици и други ситни подароци, и обезбеди дел од наградите за победниците.

Бистро!

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija